หน้าหลัก


ติดต่อเรา

กิจกรรมกาฝึกอบรมการเข้าใช้งานระบบอิเลิร์นนิ่ง
ศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบ e-Learning วิทยาลัยชุมชนยโสธร   ( www.yasocc-learning.com)และได้ดำเนินการฝึกอบรมการเข้าใช้งานสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักศึกษา จำนวน 89 คน โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น
รุ่นที่ 1 จำนวน  39  คน สถานที่จัดการศึกษาอำเภอเมือง วันที่ 2 มิถุนายน 2561 และ รุ่นที่ 2 จำนวน  50  คน สถานที่จัดการศึกษาอำเภอเลิงนกทา
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศเรืองสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ
นายสามารถ สิงห์มา นักออกแบบคอมพิวเตอร์ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร
ภายใต้โครงการพัฒนาชุดความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยเกมมิฟิเคชั่นโดยใช้การวิจัยเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในยุคไทยแลนด์ 4.0

 

สถานที่จัดการศึกษาอำเภอเมือง

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่จัดการศึกษาอำเภอเลิงนกทา