หน้าหลัก


ติดต่อเรา

เว็บไซต์อยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยโสธร และผู้ที่สนใจทั่วไป หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ ศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนยโสธร

การศึกษาเจตคติและพฤติกรรมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา สาขาวิชาปกครองท้องถิ่น

 

ลำดับ
ผลงาน
1.


การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษาระดับอนุปริญญาสาขาปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยชุมชฃนยโสธร

เจ้าของผลงาน : อ.บุญเลิศ คำศรี

สารบัญ
บทคัดย่อ
   
2.

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน

เจ้าของผลงาน : อ.พิทักษ์ บัวทอง

สารบัญ
บทคัดย่อ
     
3.

การศึกษาสาเหตุของการออกกลางคันของนักศึกษาระดับอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนยโสธร สถานที่จัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร


เจ้าของผลงาน : อ.สลัด แก้วสุข

 
สารบัญ
บทคัดย่อ
     
4.

การศึกษาประสิทธิผลของการใช้สื่อวิดิทัศน์(สื่อมัน
ลติมีเดียชุดข่าว) ประกอบการบรรยาย กรณีศึกษา : นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา หน่วยจัดการศึกษาที่ว่าการอำเภอไทยดเจริญ วิทยาลัยชุมชนยโสธร
เจ้าของผลงาน : อ.สมพงษ์ กาลจั
กร

สารบัญ 1

สารบัญ 2

บทคัดย่อ

 

 
ลำดับ
ผลงาน
1.

การศึกษาสาเหตุการส่งงานไม่ทันตามกำพหนดเวลา รายวิชาหลักการบัญชี ของนักศึกษาอนุปริญญา สถานที่จัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 2

เจ้าของผลงาน : อ.พิมพ์ประภา คำจันทร์

สารบัญ
บทคัดย่อ
   

 

 
ลำดับ
ผลงาน
1.


การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา วิชาองค์การและการจัดการ ของนักศึกษาอนุปริญญา ชั้นปีที่ 2 สาขาปกครองท้องถิ่้น สถานที่จัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา

เจ้าของผลงาน : อ.พิมพ์ประภา คำจันทร์

สารบัญ
บทคัดย่อ