หน้าหลัก


ติดต่อเรา

รายงานผลการดำเนินโครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพสู่การจัดการความรู้ท ามาหากิน
ตามแนวทางศูนย์การเรียนรู้กินได้
รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาชุดความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยเกมมิฟิเคชั่นโดยใช้การวิจัยเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในยุคไทยแลนด์ 4.0
รายงานผลการดำเนินงานโครงการการจัดการผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
รายงานโครงการศึกษาความพึงพอใจผู้รับบริการ (หลักสูตรอนุปริญญา) ที่มีต่อวิทยาลัยชุมชนยโสธร
รายงานผลการดำเนินงานโครงการการจัดการผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายงานผลการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกกลางคันของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยโสธร

รายงานผลการดำเนินโครงการระบบฐานข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดยโสธรต่อการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนยโสธร
 

 

 

 

การจัดการความรู้เพื่อดูแลผู้สูงอายุ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
การศึกษาความพึงพอใจผู้รับบริการ
(หลักสูตรอนุปริญญา)
การศึกษาสภาพปัยหาและความต้องการ
ในการใช้สื่อการเรียนการเรียนการสอน
ของครูผู้สอนวิทยาลัยชุมชนยโสธร
     
     
   
     

การจัดการความรู้เพื่อดูแลผู้สูงอายุ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

การศึกษาความต้องการศึกษาต่อในวิทยาลัยชุมชนยโสธร
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ฐานข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ต่อการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนยโสธร
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 
 
 
การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกกลางคัน
ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยโสธร