หน้าหลัก    :|:    ภาพกิจกรรม    :|:    ดาวน์โหลด    :|:     เผยแพร่     :|:     ติดต่อ     :|:     งานกิจการนักศึกษา  
          เมนูหลัก  
 
   
อาจารย์วิทยาลัยชุมชนยโสธร
     
 

นายชัยวิวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร
 
 


 นายกันต์ โชคกลางเดือน   
ครูชำนาญการพิเศษ
(รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ)


นางสาวสุริศา กัณหา
ครูชำนาญการพิเศษ
(รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ)

นางสาวปิยดา ปัญญาศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ)


นายวสันต์ สุวรรณเนตร
ครูชำนาญการพิเศษ


นายมนตรี หิตายะ
ครูชำนาญการ

นายศราวุธ เถาว์โท
ครูชำนาญการ

นายรวมพล ไวยพจน์
ครูชำนาญการ


นายนิกร สุวรรณดี
ครูชำนาญการ


นางสาวกัญจน์รัชต์ พิมพ์จำปา
ครูชำนาญการ


นางสาวสุถิรา มั่นคง
ครูชำนาญการนายวสันต์  บุญล้น
ครู


นางสาวสุกัญญา ชอบธรรม
ครูผู้ช่วย


นายมิตรประชา ดาชาพิมพ์
ครูผู้ช่วย