หน้าหลัก    :|:    ภาพกิจกรรม    :|:    ดาวน์โหลด    :|:     เผยแพร่     :|:     ติดต่อ     :|:     งานกิจการนักศึกษา  
          เมนูหลัก  
 
   
เจ้าหน้าที่วิทยาลัยชุมชนยโสธร
       

นางสาวอนงค์ หลอดแก้ว
นักวิชาการศึกษา

นางสาวสหขวัญ โรจนคุณธรรม
นักวิชาการศึกษา

นายศิริศักดิ์ เอื้อสามาลย์
นักวิชาการศึกษา

นางยุวารี คล่องดี
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นางสาวสุพิชชาย์ ศรีลิพัฒน์
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวสุภาภรณ์ เศษสุวรรณ
นักวิชาการวัดและประเมินผล

นางสาวอาภาพรรณ ทองเรือง
นักวิชาการศึกษา

นางลักขณา นักธรรม
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวเครือวัลย์ กุมารสิทธิ์
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางเนตริญา น้อยน้ำคำ
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นายกฤษฎา นาคปลัด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวสมร ศิริโสม
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวหทัยทิพย์ วงศางาม
นักจัดการงานทั่วไป

นายอโนชา  เอราวรรณ์
นักวิชาการศึกษา

นายณัฐวุฒิ วิไลศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชน


นายนัชชัย ประชุมชัย
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

นายหนูดาล เศษสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายจำเนียร ผุดผ่อง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายชัชวาลย์ ศิริโสม
เจ้าหน้าที่งานทั่วไป

นายมนตรี ศรีชมภู
เจ้าหน้าที่งานทั่วไป