หน้าหลัก    :|:    ภาพกิจกรรม    :|:    ดาวน์โหลด    :|:     เผยแพร่     :|:     ติดต่อ     :|:     งานกิจการนักศึกษา  
          เมนูหลัก  
 
   
หน่วยจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนยโสธร
 
          สำนักงานวิทยาลัยชุมชนยโสธร (ตึกเก่า)
          สำนักงานวิทยาลัยชุมชนยโสธร
          โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา
          โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
          โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว
          โรงเรียนทรายมูลวิทยา
          โรงเรียนป่าติ้ววิทยา
          ที่ว่าการอำเภอไทยเจริญ
          โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
          โรงเรียนเทศบาล1 กุดชุมคุรุราฏร์บำรุง

 

 

 

 

 

     สำนักงานวิทยาลัยชุมชนยโสธร (ตึกเก่า)
ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
โทร (045)724-749
โทรสาร (045) 724-738                                                                                                                                                     <<TOP>>

 

     สำนักงานวิทยาลัยชุมชนยโสธร
อาคารศูนย์วิทยบริการ บ้านบาก
หมู่ที่ 11 ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
โทร (045) 586-295
โทรสาร (045) 586-296                                                                                                                                                      <<TOP>>

 

     โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา
อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120
โทร (045) 781-209
โทรสาร (045)782-984
อยู่ห่างจาก วชช.ยส. ประมาณ 70 กิโลเมตร                                                                                                                     <<TOP>>

 

     โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58 /1 หมู่ที่ 9 ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
โทร (045) 799-097
โทรสาร (045) 799-097                                                                                                                                                       <<TOP>>

 

     โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว
อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110
โทร -
โทรสาร-
อยู่ห่างจาก วชช.ยส.ประมาณ 25 กิโลเมตร                                                                                                                      <<TOP>>

 

     โรงเรียนทรายมูลวิทยา
ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 35170
โทร (045) 787-063
โทรสาร (045)787-259                                                                                                                                                       <<TOP>>

 

     โรงเรียนป่าติ้ววิทยา
เลขที่ 195 หมู่ 4 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150
โทร (045)795-064                                                                                                                                                               <<TOP>>

 

     ที่ว่าการอำเภอไทยเจริญ
ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 35120
โทร (045) 718-137
โทรสาร (045)718-137
อยู่ห่างจาก วชช.ยส.ประมาณ 60 กิโลเมตร                                                                                                                      <<TOP>>

 

      โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
หมู่ที่  7 บ้านบ้านสันติสุข ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 35160
โทร (045)797-061
โทรสาร (045)797-264
                                                                                                                                                                                                 <<TOP>>

 

      โรงเรียนเทศบาล1 กุดชุมคุรุราษฏร์บำรุง
หมู่ 4 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140
โทร -
โทรสาร -
                                                                                                                                                                                                 <<TOP>>