หน้าหลัก    :|:    ภาพกิจกรรม    :|:    ดาวน์โหลด    :|:     เผยแพร่     :|:     ติดต่อ     :|:     งานกิจการนักศึกษา  
          เมนูหลัก  
 
   
สื่อการเรียนการสอน

 

1.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2.สังคมไทยกับการพัฒนา
3.เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
4.องค์การและการจัดการ
5.การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
6.สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น
7.นโยบายสาธารณะและการวางแผน
8.หลักเศรษฐศาสตร์
9.หลักการจัดการ
10.หลักการตลาด
11.กฎหมายธุรกิจ
12.หนังสือหลักการบัญชี
13.หลักการเงิน