หน้าหลัก    :|:    ภาพกิจกรรม    :|:    ดาวน์โหลด    :|:     เผยแพร่     :|:     ติดต่อ     :|:     งานกิจการนักศึกษา  
          เมนูหลัก  
 
   
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
ปรัชญาวิทยาลัย
     การศึกษา สร้างคน คนสร้างชุมชน
เอกลักษณ์ของวิทยาลัย
     เป็นสถานศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
อัตลักษณ์ของผู้สำเร็จการศึกษา
     จิตอาสา
วิสัยทัศน์
     วิทยาลัยชุมชนยโสธร เป็นสถาบันการศึกษาทางวิชาการ และวิชาชีพตามความต้องการของชุมชน
       บริหารจัดการโดยชุมชนอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
พันธกิจ
     1 จัดการศึกษาระดับอนุปริญญา
      2 การจัดการฝึกอบรมที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของชุมชน
      3 การวิจัยชุมชนและการบริการวิชาการ
      4 การสร้างเครือข่ายกับทุกภาคส่วน
สีประจำวิทยาลัย
     ฟ้า-ขาว
ต้นไม้ประจำวิทยาลัย
     ต้นราชพฤษ์