หน้าหลัก    :|:    ภาพกิจกรรม    :|:    ดาวน์โหลด    :|:     เผยแพร่     :|:     ติดต่อ     :|:     งานกิจการนักศึกษา  
          เมนูหลัก  
 
   
ดาวน์โหลดสำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่

     แบบฟอร์ม-ปย.2-ชื่อส่วนงานย่อยกลุ่มงาน
     ใบขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
     ขออนุมัติยืมเงิน
     ส่งใช้เงินยืม - เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
     ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร - แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
     ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
     ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
     แบบฟอร์มการลาทุกประเภท แบบฟอร์มขอออกนอกสถานที่ และแบบฟอร์มยกเลิกวันลา

ดาวน์โหลดสำหรับนักศึกษา

     คำร้องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
     คู่มือประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
     แบบฟอร์มใบลา
     แบบร้องขอแก้ไข ระดับการเรียนไม่สมบูรณ์ ( I )
     แบบคำร้องขอโอนผลการเรียน / เทียบยกเว้นรายวิชา

ดาวน์โหลดสำหรับบุคคลทั่วไป

     วรสารวิทยาลัยชุมชน
     ...
     ...