หน้าหลัก    :|:    ภาพกิจกรรม    :|:    ดาวน์โหลด    :|:     เผยแพร่     :|:     ติดต่อ     :|:     งานกิจการนักศึกษา  
          เมนูหลัก  
 
   
หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิต


     หลักสูตร การผลิตและการใช้สื่อสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเด็กปฐมวัย ในศตวรรษที่ 21

     หลักสูตร กฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

     หลักสูตร งานประดิษฐ์จากใบตอง

     หลักสูตร การให้การศึกษาสำหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

     หลักสูตร เทคนิคการพูดในที่ชุมชน

     หลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

     หลักสูตร  ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

     หลักสูตร  มัคคุเทศก์วัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ภูไท ห้องแซง

     หลักสูตร ลาบยโสธร