หน้าหลัก    :|:    ภาพกิจกรรม    :|:    ดาวน์โหลด    :|:     เผยแพร่     :|:     ติดต่อ     :|:     งานกิจการนักศึกษา  
          เมนูหลัก  
 
   
สภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร
 
 

นางประภาศรี สุฉันทบุตร
ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
 
 

นาย สุวัฒน์  จิตต์จันทร์
รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
 

นายมั่น สามสี
ผู้แทนองค์กรชุมชน

นายมนัส บังศรี
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายวิชิต  กำมันตะคุณ
ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา

นายพลากร แก้วขวัญข้า
ผู้แทนศิษย์เก่า

นางธนมน วัฒนเรือนโกวิท
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายนิคม เพชรผา
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นาย สุรัตน์ มุทุวงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางละเอียด ศรีสุข
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ร.ต.ต.ดร สนุก  สิงห์มาตร
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชัยวิวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์
กรรมการ

นายกันต์ โชคกลางเดือน
เลขานุการ

นายมนตรี หิตายะ
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวสมร ศิริโสม
ผู้ช่วยเลขานุการ